• Kennismakingsgesprek altijd gratis en vrijblijvend
  • Coaching deelnemers pastorale coachtraining

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

 

1. Definities 

1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Doelgericht Leven: gevestigd te Hoogklei 10, 9671 GC  Winschoten.

Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon  die een bepaalde dienst afneemt van Doelgericht Leven.

Definitie cliënt: de rechtspersoon die de overeenkomst heeft getekend.

Definitie diensten: de door Doelgericht Leven aan cliënt geleverde diensten in de vorm van coaching of counseling.

 

2. Algemeen 

2.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend. 

2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht. 

2.3 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. 

 

3. Betaling en facturering 

3.1 Doelgericht Leven zendt cliënt (digitaal) facturen voor door haar geleverde diensten, of in geval van vooruitbetaling nog te leveren diensten en producten en werkt met Ideal.

3.2 Cliënt dient verschuldigde bedragen  uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeengekomen betalingstermijn van 7 dagen  te hebben voldaan. Cliënt is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten. 

3.3Doelgericht Leven is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door cliënt aangegeven e-mailadres. 

3.4 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van Doelgericht Leven, zonder enige door cliënt zelf verrekende korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van Doelgericht Leven aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt. 

3.5 Indien cliënt niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. 

3.6 Alle kosten van invordering van het door cliënt verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van cliënt. Hieronder vallen onder meer  de kosten van door Doelgericht Leven ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. 

3.7 Bij in gebreke blijven van betaling door de cliënt zal  Doelgericht Leven  niet eerder weer diensten aan de cliënt leveren, dan dat deze aan zijn betaalverplichting heeft voldaan.

 

4. Annulering door/opzegging van en verhindering van cliënt

4.1 Cliënt is gerechtigd een afspraak te annuleren of opzeggen , mits dit 24 uur van  te voren is van de overeengekomen afspraak, anders zijn de kosten  van een sessie van 1 uur alsnog voor de cliënt

 

5. Aansprakelijkheid 

5.1. Doelgericht leven is niet aansprakelijk jegens cliënt voor enige schade voort vloeiende  uit deze overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van Doelgericht Leven.

 

6. Overmacht 

6.1 Indien Doelgericht Leven door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Doelgericht Leven  gerechtigd zonder enige verplichting tot schade- vergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Doelgericht Leven op betaling door cliënt voor reeds door Doelgericht Leven  verrichte diensten voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. 

6.2 Doelgericht Leven  zal cliënt zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. Bijvoorbeeld doorverwijzing naar een andere coach/counselor.

6.3 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden (buiten invloed van Doelgericht Leven ) waardoor Doelgericht Leven tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden, voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Doelgericht Leven kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens cliënt  (verder) nakomt.

 

7. Vertrouwelijkheid 

7.1 Doelgericht Leven zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van cliënt, tenzij anders is overeengekomen of Doelgericht Leven daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving.

 

8. Persoonsgegevens 

8.1 Doelgericht Leven  behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met cliënt strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving, welke als bijlage bij deze voorwaarden is opgenomen.

8.2 Doelgericht Leven  neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van cliënt, deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst.

8.3 Cliënt stemt in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.

 

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechten 

9.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

 

 

Bijlage: Privacyverklaring

 

Doelgericht Leven is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Hoogklei 10, 9671 GC  Winschoten . Telefoonnummer + 31 0683783031

Janny Polch, de Functionaris Gegevensbescherming van Doelgericht leven. Zij is te bereiken via info@doelgerichtleven.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Doelgericht Leven verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

– Op de website ingevulde contactformulieren

 

Wij gebruiken die gegevens om:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren op basis van de grondslag: uitvoeren contractuele     overeenkomst.

–  Te informeren over een eventuele wijziging in afspraak.

 

Contactformulieren

Gegevens uit contactformulieren worden automatisch doorgestuurd naar de inkomende mailbox van Doelgericht Leven , zodat we je bericht kunnen beantwoorden dit doen we op basis van de grondslag: toestemming. De gegevens uit het contactformulier worden uiterlijk 2 maanden bewaard. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Doelgericht Leven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.